Avís Legal

Avís Legal

1. TITULARITAT
Informació per donar Compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol (Art. 9 i 10)
Titular: R. Galbany S,L
Adreça: C/ Sancho Marraco , 21 La Garriga ( Barcelona)
Contacte:   Tel. 93 871 49 79
Dades registrals: Registre Mercantil de la localitat de Barcelona en el llibre  27852,  Foli 1, Fulla nº B-126007 inscripció número 1ª.
CIF: B-60758380

2. POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
R. GALBANY S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines de Internet de R. GALBANY S.L. Amb els límits establerts en la llei, R. GALBANY S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté en les seves pàgines d’Internet.
Les pàgines de Internet de R. GALBANY S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que R. GALBANY S.L. no pot controlar. Per tant, R. GALBANY S.L. no pot assumir responsabilitats per el contingut que pot aparèixer en les pàgines de tercers. Els texts, imatges, sorolls, animacions, software i la resta de continguts inclosos a la pàgina web de R. GALBANY S.L. són propietat exclusiva de R. GALBANY S.L. o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemat o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de R. GALBANY S.L.

3. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre)
Per a poder accedir a alguns serveis que R. GALBANY S.L. ofereix a través de la web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment amb l’establert amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant la cumplimentació dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de R. GALBANY S.L. amb la fi de comunicar qualsevol informació comercial que R. GALBANY S.L. cregui oportú que pugui ser del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Tanmateix, comuniquem la possibilitat per poder exercir amb els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal comunicant per escrit a R. GALBANY S.L. , C/ Sancho Marraco ,21 de La Garriga (Barcelona) o a través de la  adreça electrònica: info@rgalbanysl.com

Condicions legals

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS LEGALS DE CONTRACTACIÓ
Mitjançant l’acceptació del present contracte (a través de l’activació del clic), l’usuari declara: Ser una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar, i que ha llegit and accepta  les presents Condicions Legals. Aquestes condiciones legals (en endavant, “les Condicions Legals”), regulen la relació jurídica que sorgeix dels processos de contractació realitzats entre els usuaris (en endavant, “els Usuaris”) i la pàgina Web ubicada en la Url ‘http://www.rgalbanysl.com‘, propietat de R. GALBANY S.L. (en endavant “RGALBANYSL.COM”). Els Usuaris accepten les Condicions Legals des de l’instant que utilitzin (consultin, visitin, etc…) o contractin qualsevol servei. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat per els usuaris. RGALBANYSL.COM posa a disposició d’aquests, el número de telèfon 938714979 i l’adreça de e-mail info@rgalbanysl.com , per a que puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Legals.

2. LLEIS APLICABLES
Las presentes Condiciones Legals, estan subjectes al disposat en la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, en la Llei 26/1984, del 19 de juliol, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, dle 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3. POLÍTICA DE ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS
RGALBANYSL.COM no garantitza la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat por qualsevol tipus de responsabilitat per possibles  tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats degut a la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxa telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.
RGALBANYSL.COM no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta. L’usuari manifesta conèixer que la informació facilitada per RGALBANYSL.COM a través dels seus apartats o serveis, no té caràcter vinculant o legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS LEGALS
RGALBANYSL.COM podrà modificar les Condicions Legals sense prèvia notificació als Usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de RGALBANYSL.COM. Mitjançant la modificació de les Condicions Legals exposades a la pàgina web de RGALBANYSL.COM, s’entendrà per complert aquest deure de notificació. En tot cas, abans d’utilitzar els serveis, es podran consultar les Condicions Legals.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Amb el lliurament de l’adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis, els Usuaris donen el seu consentiment perquè aquestes adreces siguin tractades i a més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis o productes oferts per RGALBANYSL.COM o dels seus patrocinadors. RGALBANYSL.COM posa a disposició dels usuaris l’adreça de correu electrònic info@RGALBANYSL.COM i el telèfon 938714979 , perquè aquests revoquin el consentiment prestado.RGALBANYSL.COM declara que compleix la normativa vigent respecte a la Protecció de Dades , en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, que desenvolupa l’esmentada llei orgànica. RGALBANYSL.COM posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte indicats en el paràgraf anterior perquè aquests exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició garantits per la legislació vigent. RGALBANYSL.COM declara que en cap cas les dades facilitades pels usuaris seran cedides a tercers.

6. COMPLIMENT DE LA PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Els continguts subministrats per RGALBANYSL.COM estan subjectes als drets de Propietat Intel.lectual i Industrial i són titularitat exclusiva de R. GALBANY SL o de les persones físiques o jurídiques que la formen. Mitjançant l’adquisició d’un servei, RGALBANYSL.COM no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant RGALBANYSL.COM tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de RGALBANYSL.COM. L’usuari no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel lectual s’estén, a més del contingut inclòs en RGALBANYSL.COM, als seus logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les presents Condicions Legals regiran i interpretaran d’acord amb les lleis de Espanya.

8. NOTIFICACIONS
Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Legals, hauran de realitzar per escrit i es lliuraran en mà o bé seran remeses per correu certificat.